Ercon Catalogus

Artikel 9 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Na verloop van deze termijn zal de afnemer rente verschuldigd zijn over het factuurbedrag. Deze rente bedraagt 1% voor iedere maand waarmee de betalingstermijn wordt overschreden ingaande de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Alle voor invordering te maken gerechtelijke of buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer. Wij behouden ons het recht voor geheel naar ons eigen inzicht te besluiten producten aan de afnemer uitsluitend onder rembours af te leveren. De daaraan verbonden rembourskosten zijn in dat geval geheel voor rekening van de afnemer. Van een dergelijk besluit zal de betreffende afnemer in kennis worden gesteld, waarbij tevens zo nodig wordt aangegeven voor welke periode deze maatregel om slechts onder rembours te leveren zal gelden. Artikel 10 Wij behouden ons het eigendom van de verkochte producten voor, tot het tijdstip waarop de afnemer jegens ons heeft voldaan aan al zijn financiële verplichtingen, uit hoofde van krachtens overeenkomst aan hem geleverde of te leveren zaken respectievelijk voor hem verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. In geval van niet tijdige betaling hebben wij het recht de verkochte producten zonder enige sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, terug te nemen, zulks onverminderd onze overige rechten in verband met tijdige betaling. Zolang wij het eigendom van de verkochte producten hebben, kan de afnemer daarover uitsluitend beschikken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Afnemer is verplicht ons onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot ons nog in eigendom toebehorende producten. Artikel 11 Wij garanderen dat bij de huidige stand van de techniek de door ons afgeleverde producten vrij zijn van gebreken als gevolg van materiaal en fabricagefouten. Indien toch van dergelijke gebreken blijkt en afnemer tijdig overeenkomstig artikel 7 hierboven heeft gereclameerd, verklaren wij ons bereid de betrokken producten voor onze rekening te laten repareren door de producent of, indien reparatie niet mogelijk zou blijken te zijn, te vervangen. Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot een dergelijke reparatie c.q. vervanging en iedere verdergaande aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook wordt hierbij uitgesloten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in een grove fout of grove nalatigheid van onze zijde. Artikel 12 Indien de afnemer enige verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van faillissement, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of aangevraagde of verkregen surséance van betaling, of indien sprake is van enige andere belangrijke wijziging in zijn financiële omstandigheden, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, terwijl in een zodanig geval alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar zullen zijn, een en ander onverminderd onze overige rechten ingevolge de overeenkomst en de wet. Artikel 13 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in het kader van die overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de te Groningen bevoegde rechter, met dien verstande dat wij het recht hebben iedere zaak aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de plaats waar de afnemer gevestigd is of zijn woonplaats heeft. Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMwNzc=