Ercon Catalogus

Algemene leveringsvoorwaarden van ERCON® contactlenzen en consultancy BV te Assen, hierna te noemen ERCON®. Artikel 1 Al onze aanbiedingen, orderbevestigingen en leveringen geschieden uitsluitend op de Algemene Voorwaarden die te allen tijde prevaleren boven eventuele inkoop-voorwaarden van de afnemer. Door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling verklaart de afnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd. Artikel 2 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, in het bijzonder wat betreft prijs, hoeveelheid, levertijd en leveringsmogelijkheden. Wij behouden ons het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij de bestelling schriftelijk hebben bevestigd, dan wel zodra wij deze zonder orderbevestiging hebben uitgevoerd. De afnemer is aan zijn bestelling gebonden zodra wij deze hebben ontvangen. Artikel 3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de prijzen zoals wij die laatstelijk hebben gepubliceerd op het moment van aflevering van de bestelde producten. De gepubliceerde prijzen gelden “af magazijn ERCON®. Artikel 4 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan als gevolg van niet of te laat afleveren van de producten. Artikel 5 Vanaf het moment dat de producten het magazijn van ERCON® verlaten reizen zij voor rekening en risico van de afnemer. Wij zijn gerechtigd een bestelling eventueel in gedeelten af te leveren. In dat geval kunnen wij elke deelaflevering afzonderlijk aan de afnemer factureren en daarvoor betaling verlangen. Artikel 6 Bij annulering door de afnemer van een door hem gedane bestelling is de afnemer gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering van die bestelling gemaakte kosten. Artikel 7 Eventuele reclames ten aanzien van producten respectievelijk de factuur dienen schriftelijk en binnen 8 dagen na ontvangst van de producten respectievelijk de factuurdatum, aan ons schriftelijk te worden gemeld. Na verloop van deze termijn zijn wij niet verplicht reclames in behandeling te nemen. Het is de afnemer slechts na onze voorafgaande toestemming toegestaan producten aan ons terug te zenden. Reclames geven de afnemer niet het recht betaling uit te stellen. Artikel 8 ERCON® behoudt zich het recht voor afnemer uit te sluiten van levering indien afnemer producten bestelt voor doeleinden anders dan levering aan de consument, bijvoorbeeld levering aan internetbedrijven of postorderbedrijven dan wel dat afnemer zich gedraagt als groothandel van de producten door ERCON® geleverd. Dit sluit afnemer niet uit van betaling van eventueel reeds geleverde producten.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMwNzc=